دانشجویان امروز کارآفرینان فردا

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران با هدف آشنایی با مفاهیم اساسی کسب و کار ۱۱ خردادماه از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند.