۱۲۸۲

هسته‌های فناور

۲۳۵

شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان

۷۲۳۲

میزان اشتغال‌زایی شرکت‌ها

۹۸۰۵۱۱۵۹

گردش مالی شرکت‌ها
(میلیون ریال)

۴۲۳۸۴

مساحت ساختمان‌های در اختیار پارک