تاریخچه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 • ۱۳۸۰

  تاسیس

  ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • ۱۳۸۲

  راه اندازی مرکز رشد

  اخذ مجوز راه‌اندازی مرکز رشد

  ۱۳۸۲

 • ۱۳۸۴

  راه اندازی پارک

  اخذ مجوز راه اندازی پارک و الحاق مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه به پارک
 • ۱۳۹۳

  بازنگری٫ تحول٫ کارآفرین

  بازنگری فعالیت های پارک در راستای تحول دانشگاه تهران به دانشگاه کارآفرین

  ۱۳۹۳

 • ۱۳۹۶

  حرکت

  حرکت در جهت دستیابی به اهداف نسل سوم و آتی پارک ها
 • ۱۳۹۷

  شبکه فناوری

  ایجاد شبکه فناوری دانشگاه تهران

  ۱۳۹۷

 • ۱۳۹۸

  توسعه شبکه فناوری در اکوسیستم دانش بنیان کشور

  شبکه فناوری
 • ۱۳۹۹

  ناحیه نوآوری

  تعریف ناحیه نوآوری دانشگاه تهران

  ۱۳۹۹

 • ۱۴۰۰

  توسعه زیرساخت

  توسعه زیرساخت
 • ۱۴۰۱

  بازمهندسی فرآیندها

  بازمهندسی فرآیندهای پارک در جهت پویایی بخش پژوهش و فناوری

  ۱۴۰۱