تماس

آدرس

تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم
پردیس شمالی دانشگاه تهران

تماس

۸۸۲۲۰۷۰۰-۴ (۰۲۱)
contact@utstpark.ir

داخلی‌ها

واحدنام پرسنلسمتداخلی
حوزه ریاستجواد سلیمانی نژادرییس دفتر حوزه ریاست۱۰۲
حوزه ریاستجواد سرلکمسئول دفتر حوزه ریاست۱۰۴
منابع انسانیتینا کیهانیمسئول امور اداری و رفاهی۱۶۶
منابع انسانیامین رزمکارشناس۱۹۱
روابط عمومیمحسن ملک‌لیمدیر روابط عمومی۱۸۷
روابط عمومیزهرا سلیمان زادهکارشناس۱۷۷
روابط عمومیمهسا علی آقاکارشناس۱۴۲
روابط عمومیبابک رشیدیکارشناس۱۳۹
مرکز نوآوری و کارآفرینیامیر علم بیگیرئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی۱۱۴
مرکز نوآوری و کارآفرینیفاطمه صداقت فردمعاون مرکز نوآوری و کارآفرینی۱۸۱
مرکز نوآوری و کارآفرینیسیده سمیه بطحاییکارشناس۱۶۴
مرکز نوآوری و کارآفرینیسیده زهرا موسوی قیداریکارشناس۱۵۴
مرکز نوآوری و کارآفرینیواتساپ مرکز۹۰۲۱۱۶۶۵۸۵
مرکز رشدمیثم یوسفیرییس مرکز رشد۱۱۱
مرکز رشدمرجان چمنیمعاون مرکز رشد۱۲۴
مرکز رشدمحبوبه شریفی پورکارشناس۱۲۳
مرکز رشدسارا روحانیکارشناس۱۷۲
مرکز رشدامیرحسین حسن زادهکارشناس۱۱۶
مرکز رشدکارشناس پیش پذیرش۱۸۶
مدیریت پذیرش و ارزیابیامیر فتاح ضیاییمدیر پذیرش و ارزیابی۱۱۲
مدیریت پذیرش و ارزیابیمهدی جمالیکارشناس۱۳۴
مدیریت پذیرش و ارزیابیمصطفی ولدخانیکارشناس۱۳۷
مدیریت پذیرش و ارزیابیرضا جاویدیکارشناس۱۳۷
مدیریت پذیرش و ارزیابیمهدیه رجب بیگیکارشناس۱۴۹
امور برنامه ریزی و نظارتسعید حقیقیمدیر امور برنامه‌ریزی و نظارت۱۱۹
امور برنامه ریزی و نظارتاحسان شیریکارشناس۱۵۹
امور برنامه ریزی و نظارتفاطمه نساء ابراهیمیکارشناس۱۶۰
مرکز ترویج و توسعه کسب وکاررضا محمدکاظمیمدیر مرکز ترویج و توسعه کسب وکار۱۱۳
مرکز ترویج و توسعه کسب وکارسمیرا لطفیکارشناس مرکز ترویج و توسعه کسب وکار۱۵۱
مرکز ترویج و توسعه کسب وکارمحمدجواد منوچهر طیبیکارشناس۱۳۶
مرکز ترویج و توسعه کسب وکاربهاره حیدریمشاور بین الملل۱۲۱
مرکز ترویج و توسعه کسب وکارکامیار امیرحسینیکارشناس بین الملل۱۸۵
تجاری سازی و خدمات تخصصیمریم حسنوندرییس اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی۱۶۸
امور قراردادها و خدمات مدیریتیسید سعادت موسویرییس امور قراردادها و خدمات مدیریتی۱۳۰
امور قراردادها و خدمات مدیریتیفاطمه عظیمیکارشناس مسئول۱۴۶
امور قراردادها و خدمات مدیریتیزینب بی غمکارشناس۱۴۵
امور قراردادها و خدمات مدیریتیمحمد قازانچاییکارشناس۱۸۳
امور قراردادها و خدمات مدیریتیمیثم اشتریکارشناس۱۴۱
دبیرخانه جایزه فناوری و نوآوری یونسکو و ناحیه نوآوری تهرانمحمد رضاییسرپرست ناحیه نوآوری تهران۱۸۰
دبیرخانه جایزه فناوری و نوآوری یونسکو و ناحیه نوآوری دانشگاه تهرانشادی زندآورکارشناس ناحیه نوآوری تهران۱۸۰
حسابداریلیلا میرزاییرییس حسابداری۱۳۳
حسابداریشراره علم بیگیکارشناس۱۳۱
حسابدارینعمت اله روستاییکارپرداز۱۶۱
حسابداریمحسن نجفیامین اموال۱۲۵
عمرانیسید سعادت موسویمدیر عمرانی۱۱۵
عمرانیامیر دماوندیکارشناس۱۴۳
عمرانیهادی علی اصغریکارشناس۱۲۹
عمرانیوحید قادریکارشناس۱۷۵
عمرانیغلامرضا باباییکارشناس۱۲۰
عمرانیحسین مشهدیتاسیسات۱۵۵
پشتیبانینادره مرادی خواهمدیر پشتیبانی۱۱۸
پشتیبانیامین غلامیکارشناس۱۲۷
پشتیبانیمعصومه صابری مقدمکارشناس۱۷۶
دبیرخانهمهدی میرمسئول دبیرخانه۱۲۶
دبیرخانهفکس دبیرخانه۹
فناوری اطلاعاتکارشناس واحد فناوری اطلاعات۱۶۹، ۱۲۹
اطلاعاتعادل بزلیاطلاعات ساختمان شماره یک۱۱۷
اطلاعاتحسین عبدالملکیاطلاعات ساختمان شماره یک۱۱۷
اطلاعاتاحسان گیویاطلاعات ساختمان شماره دو۱۵۰
اطلاعاتعباس کاظمیاطلاعات ساختمان شماره دو۱۵۰