تماس

آدرس

تهران خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم
پردیس شمالی دانشگاه تهران

تماس

۸۸۲۲۰۷۰۰-۴ (۰۲۱)
contact@utstpark.ir

داخلی‌ها

واحدنام پرسنلسمتداخلی
حوزه ریاستجواد سلیمانی نژادرییس دفتر حوزه ریاست۱۰۲
حوزه ریاستجواد سرلکمسئول دفتر حوزه ریاست۱۰۴
منابع انسانیساناز ثمودیانمسئول امور اداری و رفاهی۱۶۶
روابط عمومیمحسن ملک‌لیمدیر روابط عمومی۱۸۷
روابط عمومیکبری محمدیکارشناس۱۳۹
روابط عمومیزهرا سلیمان زادهکارشناس۱۷۷
روابط عمومیمیلاد برق تیاریکارشناس۱۷۷
روابط عمومیبهاره حیدریمشاور روابط بین الملل۱۴۲
مرکز نوآوری و کارآفرینیامیر علم بیگیرئیس مرکز نوآوری و کارآفرینی۱۱۴
مرکز نوآوری و کارآفرینیفاطمه صداقت فردمعاون مرکز نوآوری و کارآفرینی۱۸۱
مرکز نوآوری و کارآفرینیسمیرا لطفیکارشناس۱۶۴
مرکز نوآوری و کارآفرینیزینب سبوحیکارشناس۱۹۲
مرکز نوآوری و کارآفرینیواتساپ مرکز۹۰۲۱۱۶۶۵۸۵
مرکز رشدمیثم یوسفیرییس مرکز رشد۱۱۱
مرکز رشدمرجان چمنیمعاون مرکز رشد۱۲۴
مرکز رشدمحبوبه شریفی پورکارشناس۱۲۳
مرکز رشدسارا روحانیکارشناس۱۷۲
مرکز رشدامیرحسین حسن زادهکارشناس۱۱۶
مرکز رشدکارشناس پیش پذیرش۱۸۶
مرکز ترویج و توسعه کسب وکاررضا محمدکاظمیمدیر مرکز ترویج و توسعه کسب وکار۱۱۳
مرکز ترویج و توسعه کسب وکارمحمد افشارکارشناس هماهنگی مرکز۱۳۶
مدیریت پذیرش و ارزیابیسهیل ضیاییمدیر پذیرش و ارزیابی۱۱۲
مدیریت پذیرش و ارزیابیمهدی جمالیکارشناس۱۳۴
مدیریت پذیرش و ارزیابیمصطفی ولدخانیکارشناس۱۳۷
مدیریت پذیرش و ارزیابیرضا جاویدیکارشناس۱۳۷
مدیریت پذیرش و ارزیابیمهدیه رجب بیگیکارشناس۱۴۹
امور برنامه ریزی و نظارتسعید حقیقیمدیر امور برنامه‌ریزی و نظارت۱۱۹
امور برنامه ریزی و نظارتاحسان شیریکارشناس۱۵۹
امور برنامه ریزی و نظارتمنصوره جنتیکارشناس۱۶۰
تجاری سازی و خدمات تخصصیمریم حسنوندرییس اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی۱۶۸
تجاری سازی و خدمات تخصصیشادی زندآورکارشناس۱۵۱
تجاری سازی و خدمات تخصصیمحمدحامد آسوشهکارشناس۱۸۵
تجاری سازی و خدمات تخصصیمنیره احمدپورکارشناس۱۷۱
امور قراردادها و خدمات مدیریتینفسیه سیدمحمدیرییس امور قراردادها و خدمات مدیریتی۱۳۰
امور قراردادها و خدمات مدیریتیفاطمه عظیمیکارشناس مسئول۱۴۶
امور قراردادها و خدمات مدیریتیزینب بی غمکارشناس۱۴۵
امور قراردادها و خدمات مدیریتیمحمد قازانچاییکارشناس۱۸۳
امور قراردادها و خدمات مدیریتیمیثم اشتریکارشناس۱۴۱
دبیرخانه جایزه فناوری و نوآوری یونسکو و ناحیه نوآوری دانشگاه تهرانمحمد رضایی۱۸۰
حسابداریلیلا میرزاییرییس حسابداری۱۳۳
حسابداریشراره علم بیگیکارشناس۱۳۱
حسابدارینعمت اله روستاییکارپرداز۱۶۱
حسابداریمحسن نجفیامین اموال۱۲۵
عمرانیسید سعادت موسویمدیر عمرانی۱۲۰
عمرانیامیر دماوندیکارشناس۱۴۳
عمرانیهادی علی اصغریکارشناس۱۲۹
عمرانیوحید قادریکارشناس۱۷۵
عمرانیغلامرضا باباییکارشناس۱۲۰
عمرانیحسین مشهدیتاسیسات۱۵۵
پشتیبانینادره مرادی خواهمدیر پشتیبانی۱۱۸
پشتیبانیامین غلامیکارشناس۱۲۷
پشتیبانیآتوسا حسینیکارشناس۱۷۶
دبیرخانهمهدی میرمسئول دبیرخانه۱۲۶
دبیرخانهفکس دبیرخانه۹
فناوری اطلاعاتکارشناس واحد فناوری اطلاعات۱۶۹، ۱۲۹
اطلاعاتعادل بزلیاطلاعات ساختمان شماره یک۱۱۷
اطلاعاتحسین عبدالملکیاطلاعات ساختمان شماره یک۱۱۷
اطلاعاتاحسان گیویاطلاعات ساختمان شماره دو۱۵۰
اطلاعاتعباس کاظمیاطلاعات ساختمان شماره دو۱۵۰