شعب

۱دانشکده فناوری کشاورزی(ابوریحان)
۲دانشکده فنی فومن
۳پردیس بین المللی کیش
۴دانشکدگان فارابی
۵دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی
۶موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران
۷بسیج دانشجویی دانشگاه تهران( فخری زاده)
۸مرکز نوآوری شهید نوروزی ( کوی دانشگاه)
۹مرکز نوآوری جغرافیا
۱۰مرکز نوآوری و فناوری ورزشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
۱۱پردیس البرز
۱۲دانشکده محیط زیست
۱۳دانشکدگان علوم
۱۴دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
۱۵پردیس بین المللی کاسپین (دانشکده کاسپین)
۱۶پردیس بین المللی ارس
۱۷دانشکده تجارت و مالیه