حضور اعضای هیات رییسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پردیس علم و فناوری اروند دانشگاه تهران