اعتبار‌بخشی ایده‌ها ؛ عامل موفقیت تیم‌های استارتاپی