دانشجویان دانشکدگان علوم دانشگاه تهران از پارک علم و فناوری بازدید کردند