نشست مشترک با دانشگاه جامع علمی کاربردی، شروعی برای تبادل فناوری