مشارکت مدیران دانشگاهی؛ ضرورتی در جهت تحقق برنامه های توسعه ای پارک علم و فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دانشکدگان فارابی روز سه شنبه ۷ خرداد برگزار شد.