بومی سازی آب شیرین کن های حرارتی توسط نخبگان موسسه بنیان دانش پژوهان

نخبگان المپیادی موسسه بنیان دانش پژوهان عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به بومی سازی کامل فناوری آب شیرین کن های حرارتی شدند.
یکی از چالش های مهم در دنیا و به ویژه ایران کمبود آب شیرین یا آب شرب است. فناوری آب شیرین کن های حرارتی از طربق بازیابی انرژی های اتلافی سامانه های حرارتی به تولید همزمان برق و آب منجر می شود.