کارگاه آموزشی به سوی دانشگاه کارآفرین؛ یک انتقال تجربه از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی ” به سوی دانشگاه کارآفرین” را روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه در دانشگاه شهید رجایی برگزار کرد.

در این کارگاه به محورهای مهمی از جمله عملکرد دانشگاه‌های نسل سوم، دیپلماسی دانش بنیان و شیوه تدوین طرح‌های کسب و کار ایده‌ها و نحوه تجاری سازی و ورود به بازار آنها پرداخته شد.

کارگاه آموزشی ” به سوی دانشگاه کارآفرین” با تدریس دکتر رضا محمدکاظمی مدیر مرکز ترویج و توسعه کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و همچنین با همکاری خانم سمیرا لطفی کارشناس مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شورای دانشگاه شهید رجایی (ریاست، معاونین دانشگاه شهید رجایی و رؤسای دانشکدگان این مجموعه ) برگزار شد.