پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پیشگام در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت