اجرای جهاد تبیین؛ با تلاش فعالان عرصه روابط عمومی

دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران در نخستین جشنواره روابط عمومی واحدهای دانشگاه تهران که روز یکشنبه یکم خرداد ماه برگزار شد، با بیان اهمیت نقش و جایگاه روابط عمومی در معرفی و ایجاد ارتباط میان سازمان و محیط پیرامون گفت: در سال های اخیر، رویکردها نسبت به کارکردهای روابط عمومی در کشور ارتقا یافته و این بهبود در محیط دانشگاه تهران نیز مشاهده می شود.