حضور مدیر کل امور فناوری وزارت نفت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نشست مشترک دکتر ریاحی مدیر کل امور فناوری وزارت نفت و دکتر زارعی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه ۲۷ فروردین برگزار شد.