در وبینار بحران کرونا و اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری چه گذشت