بستری برای شکوفایی توانمندی‌های صاحبان ایده جوان و خلاق در حوزه ژئوماتیک و GIS؛ مرکز نوآوری دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران افتتاح شد

دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است

شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را تکمیل می کند.
مراکز نوآوری که در دل شبکه فناوری قرار دارند به منظور جذب هسته ها، شرکت ها، شتابدهنده ها و سرمایه گذاران ایجاد شده اند تا بتوانند ایده ها را تجاری سازی کنند.
افراد و هسته ها در این مرکز در دو طیف مختلف پذیرش شده اند:
• علوم جغرافیایی
• علوم مختلفی که بتوانند زیرساختهای ورود به بازار را برای فعالان حوزه جغرافیا فراهم کنند.

شما علاقه مندان میتوانید از طریق لینک زیر ویدئوی معرفی مرکز نوآوری جغرافیا را تماشا نمایید.
معرفی مرکز نوآوری جغرافیا