مرکز نوآوری تخصصی دانشکده روانشناسی، محفلی برای فعالیت صاحبان ایده جوان و خلاق در حوزه بهداشت و سلامت روان افتتاح شد.

دانشگاه تهران با راهبری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و برای توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شهر تهران، شبکه فناوری را در ناحیه نوآوری و شهر دانش دانشگاه تهران ایجاد کرده است

شبکه فناوری یک شبکه هوشمند و پویا متشکل از مراکز نوآوری، رشد، شعب تخصصی و سایر بازیگران اکوسیستم فناوری است که پیوستار اموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را تکمیل می کند.
مراکز نوآوری که در دل شبکه فناوری قرار دارند به منظور جذب هسته ها، شرکت ها، شتابدهنده ها و سرمایه گذاران ایجاد شده اند تا بتوانند ایده ها را تجاری سازی کنند.
این مرکز با هدف جذب، شتابدهی و تجاری سازی ایده‌ها و کسب وکارهای نوپا حوزه روانشناسی و علوم تربیتی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن راه اندازی شده است.

شما علاقه مندان میتوانید از طریق لینک زیر ویدئوی معرفی مرکز نوآوری روانشناسی را تماشا نمایید.

معرفی مرکز نوآوری روانشناسی