برای ساختن آینده به دست دانشجویان، پژوهشگران و محققان به قوانین تسهیلگر نیاز است.

نشست مشترکی با حضور دکتر سید احسان خاندوزی؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رئیس پارک علم وفناوری دانشگاه تهران، مهندس مهرداد میرمعنا؛ مدیر توسعه بازار و مالی، دکتر محمدمهدی فریدوند؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مهندس خدیجه امیریان؛ مشاور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس مهدی خالقی، مدیر امور ذینفعان و امور مجلس صندوق نوآوری و شکوفایی روز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.