وبینار انرژي؛ از فرصتها و چالشها تا آینده شغلی و ایجاد کسب و کار