نشست تخصصی آشنایی با نگرش کارآفرینانه با حضور مدیران پژوهش‌سراهای مناطق ۱۹‌گانه آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.