اولین نشست مشورتی کمیته علمی و ارزیابی جایزه فناوری و نوآوری یونسکو برگزار شد