پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، بهترین مکانیزم پاسخگویی به نیازهای جامعه و تحقق دانشگاه کارآفرین

دکتر سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران روز شنبه ۲۲ آبان از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کرد. دکتر مقیمی در این دیدار ضمن جلسه‌ایی با مدیران پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و گفت وگو با ایشان، از پروژه های عمرانی و تعدادی از شرکت های پارک بازدید کرد و در اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به مصاحبه نشست.