حضور شرکت هیرونگار پارس مستقر درپارک علم و فناوری دانشگاه تهران در خبرگزاری های تصویری