میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی؛ دورهمی علاقه مندان و فعالان این حوزه

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی را برگزار می کند.
در این میتاپ پارک علاقه مندان به حوزه کارآفرینی اجتماعی در فضایی دوستانه، علمی، ایده محور و تعاملی گردهم خواهند آمد و به گفت وگو می پردازند.
میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی با هدف ” ترویج انگیزه در راستای تحقق اهداف اجتماعی و زیست‌ محیطی‌ اثرگذار «در زمان حاضر» یا «در زمان آینده» ” و همچنین “ترغیب جوانان به «نوع‌دوستی» و ایفای نقش موثر در جامعه با درنظر داشتن این نکته که یک جوان، دریافتی روشن‌تر از مشکلات و نیازهای افراد در گروه سنی خود دارد”، برگزار می شود.
محورهای میتاپ پارک کارآفرینی اجتماعی:
• کارآفرینی اجتماعی چیست؟
• اهمیت کارآفرینی اجتماعی در چیست؟
• کارآفرینی اجتماعی چطور اشتغال جوانان را فراهم می کند؟
• نمونه های عملی کارآفرینی اجتماعی در ایران و جهان
• راهکارهای توسعه کارآفرینی در ایران
مخاطبین:
• دانشجویان
• هسته های فناور
• واحدهای فناور
سخنران:
آقای دکتر حاج قاسم؛ رئیس توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
آقای دکتر طالب زاده؛ مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان لیدکو
آقای منتظری؛ کارآفرین برتر
زمان برگزاری: ۱ خرداد ۱۴۰۱ ، ساعت ۱۴ الی ۱۷
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۵۴/ ۱۶۴/ ۱۹۲ تماس حاصل نمایید.

درباره کارآفرینی اجتماعی بیشتر بخوانیم:
کارآفرینی اجتماعی به معنای انجام فعالیتی نوآورانه و خلق کننده ارزش اجتماعی است که می تواند در بخش های غیرانتفاعی و تجاری انجام شود. کارآفرینی اجتماعی دربرگیرنده فعالیت هایی است که در راستای پیشبرد اهداف اجتماعی انجام می شوند. در اهداف اجتماعی حضور بیش از یک فرد مطرح است و منافع به گروه یا جمعی از افراد خاص خواهد رسید.

باوجود توجه روزافزون به این موضوع، همچنان کارآفرینی اجتماعی در نظـر افـراد متفاوت، معانی مختلفی دارد. برخی کارآفرینی اجتمـاعی را منحـصر بـه سـازمانهـای غیرانتفاعی که برای پیشبرد اهداف خود، فعالیتهای سودآور و درآمدزا انجام میدهند، میدانند. بعضی این مفهوم را برای تمام کسانی که نـسبت بـه راه انـدازی سـازمانهـای غیرانتفاعی اقدام میکنند بـه کـار مـیبرنـد. گروهـی آن را تنهـا مخـتص دسـته ای از فعالیتهای سازمانهای انتفاعی میدانند که اهداف عام المنفعه دارند.

اهمیت کارآفرینی اجتماعی به این دلیل است که در پی یافتن راه حلهایی اثرگذار و پایدار است که در بیشتر نقاط جهان قابلیت اجرا داشته باشند و با توجه به اینکه امروزه کارآفرینی اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته میشود و هر روزه توجه بخشهای گسترده تری از جامعه را به خـود جلـب میکند، توجه به این مفهوم در فضای کشورمان ایران ضرورت دارد.