آغاز همکاری میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشکده سوانح طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نشست مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشکده سوانح طبیعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر امیرحسین گرکانی رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی روز دوشنبه ۷ مهرماه برگزار شد.