نشست معرفی پارک علم و فناوری؛ مسیر ایجاد تعامل با سایر سازمان‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نشست مشترک با کارگروه پژوهش آموزش و پرورش ناحیه ۳ استان البرز را برگزار کرد.

این نشست با هدف آشنایی با زنجیره ارزش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برنامه‌ریزی و ۷ آذر برگزار شد.

در این نشست، متخصصان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرح کاملی از تاریخچه، زنجیره ارزش، فعالیت‌های مراکز مختلف پارک علم و فناوری و همچنین ناحیه نوآوری تهران ارائه دادند.

در نشست مشترک با کارگروه پژوهش آموزش و پرورش ناحیه ۳ استان البرز بر این نکته تاکید شد که فعالیت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال جاری با محوریت دیپلماسی دانش‌بنیان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

گفتنی است زنجیره ارزش پارک علم و فناوری با مسئله‌یابی شروع شده و توسعه کسب وکارها و خلق ثروت را به دنبال دارد.