هشتمین نشست بررسی کتاب‌های حوزه کارآفرینی، کسب وکار و انتقال تجربه؛ کتاب استراتژی پلتفرم