۷۰ توافق نامه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران در رویداد ReTech\UTInvest98 به امضا رسید

همزمان با برگزاری نمایشـگاه هفته پژوهش و فنـاوری از تاریـخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۸ الی ۲۹/۰۹/۱۳۹۸ در محـل نمایشـگاه بین المللی تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری مطابق شیوه نامه تخصیص یارانه تجاری سازی فناوری به منظور تسهیل در فروش و سرمایه گذاری، از طرحها و محصولات فنـاورانه در قالب یارانه تجاری سازی فناوری حمایت می نماید. لازم به ذکر است که در این سال پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان کارگزار وزارت علوم در اعطای یارانه تجاری سازی فناوری معرفی شده بود.