پارک دانشگاه تهران : تفاهم نامه همکاری با استان کردستان، استان قزوین، استان مرکزی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و قرارداد با صندوق پژوهش دانشگاه تهران امضا شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی دکتر عباس زارعی هنزکی (رئیس پارک) با پارک علم و فناوری استان مرکزی به نمایندگی دکتر محمد رفیعی (رئیس پارک)، پارک استان کردستان به نمایندگی دکتر خالد سعیدی و پارک استان قزوین به نمایندگی دکتر مصطفی مافی به منظور همکاری در امر توسعه شرکت‌های فناور و تحقق اقتصاد دانش‌بنیان روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.