چگونگی حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از صاحبان ایده در سراسر کشور