فراخوان حمایت از راه‌حل‌های نوآورانه در مدیریت بحران آب در برنامه‌های رویش،شکوفایی و جهش

امروز مساله آب، چالشی برای برای کل کشور است. صنایع، کشاورزی، تولید برق، امنیت غذایی و بهداشت و سلامت همگی به آب وابسته هستند. بحران آب، یکی از ریسک‌هایی است که براساس گزارش‌های سالانه مجمع جهانی اقتصاد از ریسک‌های جهانی، به دلیل کاهش قابل توجه مقدار و همچنین کیفیت آب شیرین در دسترس به تهدیدی برای سلامت انسان و نیز فعالیت‌های اقتصادی او تبدیل شده است.

با توجه به اهمیت این موضوع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه سراسر کشور با محوریت ارائه راه‌حل‌های نوآورانه در مدیریت بحران در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش حمایت کند.
صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی ۱ تا ۷ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند. (برنامه رویش: TRL1-3، برنامه شکوفایی: TRL4-6، برنامه جهش: TRL1-7)

مخاطبین: صاحبان ایده سراسر کشور
بازه ثبت نام: ۱۹ مرداد الی ۶ شهریور ۱۴۰۰

محورهای این برنامه حمایتی به شرح زیر است:
• تغییر اقلیم و خشکسالی
• مدیریت بحران تغییر اقلیم با استفاده از رویکردهای کارآفرینانه
• مدیریت بهینه سیلاب و رواناب های فصول بارش
• افزایش تاب آوری جوامع متاثر از تغییر اقلیم
• راهبردهای کارآفرینانه در مقابله با خسارات تغییر اقلیم
• کاهش اثر آسیب‌های خشکسالی و سیلاب با رویکرد نوآورانه
• مدیریت و توزیع بهینه منابع آبی با روش های غیر از سدسازی و با استفاده از رویکردهای نوآورانه

قابل توجه

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

برنامه رویش
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده
• مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه
• مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
• خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.

برنامه شکوفایی
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
• مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

برنامه جهش
• هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با سطح آمادگی فناوری بین ۱تا ۷
• مدت: ۴ ماه و حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۶ ماه نخواهد بود.
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

مزایای برنامه‌های حمایتی

   امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی
   امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری
   اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه
   اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)
   امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری
   امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری
   امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد
شرایط پذیرش

   مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
   مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول
   هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.
   الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)
   در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.
   در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.
   دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.
متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴/۱۹۲ تماس حاصل نمایند.