همگرایی فناوری ها، راهی برای ایجاد پایداری در زندگی بشر

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین میتاپ پارک را با محوریت محصولات فناوری همگرا و گفت و گو درباره این حوزه در ۱۸ مهر ۱۴۰۰ برگزار کرد.