دومین دوره کارگاه مالکیت فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دومین دوره از مجموعه کارگاه های آموزشی، با موضوع مالکیت فکری را با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور کارشناسان مرتبط در حوزه مالکیت فکری در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد کشور برگزار کرد.