دکتر علی اسدی به عنوان رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی، طی حکمی دکتر علی اسدی عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را به عنوان رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منصوب کرد.