دکتر مهدی فکور؛ حل مسائل و مشکلات شرکت ها، گامی در جهت حفظ نیروی انسانی در کشور

نشست مشترک سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مدیران عامل شرکت های عضو و مستقر در پارک به صورت حضوری و مجازی ۲۰ دی ماه برگزار شد.