فرایند ارزیابی و رتبه‌بندی؛ ابزاری برای ارتقای استانداردهای سازمان

کارگاه ارزیابی و رتبه‌بندی پارک‌های فناوری، مراکز رشد و نوآوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد