فراخوان برگزاری دوازدهمین گپ‌پارک در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ دوازدهمین گپ‌پارک را برگزار می کند.

محورهای گپ و گفت: قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان
 درآمد های مشمول مالیات و هزینه های قابل قبول شرکت های دانش بنیان
 فرایند رسیدگی مالیاتی شرکتهای دانش بنیان
 نکات و قوانین مالیاتی شرکت های دانش بنیان
 معافیت های مالیاتی شرکت های دانش بنیان
زمان: دوشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ساعت: ۱۶ تا ۱۷:۳۰
نحوه برگزاری: این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار می شود.
مهمان: محبوبه رحمانی (مشاور مالیاتی)
هزینه: ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.
ظرفیت ثبت نام: ۴۰ نفر