راه اندازی شعبه جدید پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در املاک مجاور دانشکده محیط زیست

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران املاک مرتبط با طرح توسعه دانشگاه تهران که در طول ۲۰ سال گذشته از مالکان شخصی خریداری شده و درحال حاضر تحت مالکیت دانشگاه تهران است، به عنوان شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مورد بهره برداری قرار می گیرند.