پارک علم و فناوری دانشگاه با هدف حرکت به سوی پیاده سازی پارک های نسل چهارم و تحقق تحول دیجیتال به فعالیت میپردازد

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نشست نوآوری و کار آفرینی در دانشگاه تهران را با همکاری مرکز نوآوری های دیجیتال دانشگاه تهران برگزار کرد.