هسته های فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طرح های خود را به اتمام رساندند

جلسه اختتامیه هسته های فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۸ در پارک علم و فناوری دانشگاه برگزار شد.