چگونه یک ویدیو کنفرانس تمام عیار داشته باشیم؟!! (محتوا ویدئویی)

در دورانی زندگی می کنیم که فناوری بخش جدایی ناپذیر زندگی مان شده است. با پیشرفت فناوری ارتباطی، اکنون به روش های پیچیده تر و موثرتری در حوزه ارتباطات دسترسی داریم. مردم می توانند از طریق رسانه های الکترونیکی و ویدئو کنفرانس با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و این امر راه را برای شرکت ها و کسب و کارها برای همکاری بهتر با همکاران و کارمندان فراهم کرده است. دانشگاه استنفورد در این زمینه به انتشار نکات مهمی در راستای بهره مندی موثر از این فناوری پرداخته است.