توافق نامه ایجاد شعبه مرکز نوآوری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی منعقد شد.

مراسم انعقاد توافق‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و خانم دکتر الهه حجازی رییس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد ماه برگزار شد.