تفاهم‌نامه ایجاد شعبه تخصصی فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران منعقد شد.

مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فیمابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر مجید علی‌زاده رییس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران به منظور توسعه شبکه فناوری دانشگاه تهران روز دوشنبه ۶ مرداد ماه در موضوعات ذیل منعقد شد.

• طراحی فضا به صورت مشترک
• تامین زیرساخت‌های پشتیبانی به صورت مشترک
• ارائه خدمات سازمانی حوزه‌های مالی، اداری، پرسنلی، قراردادها و….
• جذب و پذیرش هسته‌ها و شرکت‌ها به سفارش شعبه
• نظارت، ارزیابی و صدور مجوز فعالیت هسته‌ها و شرکت‌های مستقر در شعبه
• تامین منابع مالی برای حمایت از هسته‌ها و شرکت‌های مستقر به صورت مشترک
• ارائه خدمات مورد نیاز شعبه ( آموزش، مشاوره، کارگزاران، خدمات کسب وکار، تامین سرمایه، بازاریابی، حقوقی، انتقال فناوری و…)
• شبکه سازی میان هسته‌ها،شرکت‌ها و همکاران شعبه‌های مختلف
• ایجاد پایگاه ثبت هویت هسته‌ها
• ارائه خدمات آینده نگاری فناوری و….
مدت اعتبار این تفاهم‌نامه ۵ سال می‌باشد.