بسترسازی اجرای طرح تانا؛ تلاشی در جهت توسعه اکوسیستم نوآوری استان تهران

دومین نشست هماهنگی توسعه اکوسیستم نوآوری استان (تانا) تهران در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری دانشگاه تهران؛ این نشست با حضور، دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ، دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، دکتر علی اصغر سعدآبادی سرپرست معاونت پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مریم حسنوند رئیس واحد تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه نهم شهریورماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست با هدف هماهنگی، فعال سازی و توسعه طرح تانا در استان تهران برگزار شد؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بستر این طرح را آماده و ارائه خواهند کرد.

طرح تانا ( توسعه اکوسیستم نوآوری استان) با هدف رفع مسائل و مشکلات استانداری ها، سازمان های اجرایی و دولتی و خصوصی توسط ایده های دانش بنیان و نوآور پارک های علم و فناوری هر استان در کشور برنامه ریزی و اجرایی شده است.