پارک علم و فناوری دانشگاه تهران : از استقرار جدید شرکت های فناور تا ایجاد مجتمع نوآوری در کرج

دکتر عباس زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، همراه با جمعی از مدیران این مجموعه، از دو سازمان بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران و پردیس منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران، هر دو واقع در کرج، بازدید کردند