حمایت از صاحبان ایده در برنامه های رویش و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ تهران حمایت کند.

صاحبان ایده با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمدگی ۱ تا ۶ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی شرکت نمایند. ( برنامه رویش: TRL1-3، برنامه شکوفایی: TRL4-6)

متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۹۲ تماس حاصل نمایند.

متقاضیان به منظور حضور در این برنامه های حمایتی، ضروری است تا کاربرگ پیوست شده را تکمیل کرده و به آدرس ایمیل ie.utstp@gmail.com ارسال نمایند.

بازه ثبت نام: ۱۵ تیر لغایت ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

مهلت ثبت نام و تکمیل کاربرگ ها به پایان رسید.

قابل توجه:

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

برنامه رویش
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده
• مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه
• مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
• خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.
• اعتبار حمایتی: ۳۰ میلیون تومان

برنامه شکوفایی
• هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
• مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
• مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
• خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).
• اعتبار حمایتی: ۱۰۰ میلیون تومان

مزایای برنامه های حمایتی
۱. امکان معرفی هسته جهت استقرار در فضای کاری اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲. امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری
۳. امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد
۴. امکان استفاده از خدمات کلینیک کسب وکار
۵. معرفی به شتابدهنده
۶. اعطای اعتبار حمایتی

شرایط پذیرش
۱. مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
۲. مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول
۳. هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.
۴. الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)
۵. در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.
۶. در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.
۷. دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.