توانمندسازی دانشجویان Student Wednesday

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با توجه به نیاز دانشجویان کشور به آموزش در زمینه مهارت کسب و کاری و ورود به دنیای کسب و کار، و همچنین بررسی رویدادهای مختلف دانشجویی در جهان، شیوه نامه اجرایی جهت برگزاری سلسله رویدادهای دانشجویی Wednesdays Studentرا با محوریت آموزش و توانمندسازی طراحی نمود. هدف از این رویداد توانمندسازی دانشجویان با آموزش های تخصصی، ایجاد تفکر کارآفرینی، ایجا بستر برای دانشجویان خالق و عالقمند به حوزه کسب و کار و شبکه سازی بین دانشجویان صاحب ایده می باشد.