پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ دبیرخانه توسعه فناوری و نوآوری‌های تجهیزات و علوم ورزشی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران طی حکمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان “دبیرخانه توسعه فناوری و نوآوری‌های تجهیزات و علوم ورزشی” انتخاب شد.

به موجب این حکم؛ از پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انتظار می‌رود با شناسایی و نیازسنجی مسائل فناورانه و نوآورانه حوزه ورزش کشور هم در سطح ورزش قهرمانی و هم در سطح ورزش همگانی در تعامل سازنده با وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و شناسایی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود در پارک‌های علم و فناوری، تمامی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تخصصی جهت پاسخ‌دهی مناسب به نیازهای احصا شده، موجبات اقداماتی اثرگذار در ورزش ملی و قهرمانی را فراهم نماید.