همایش ملی نوآوری و فناوری ورزش و تندرستی؛ گامی در جهت توسعه زیست بوم فناوری در دانشگاه تهران / بخش اول